ISO czyli co?

Pod pojęciem ISO znajduje się Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, czyli pozarządowa organizacja zrzeszająca w swych strukturach krajowe organizacje normalizacyjne, czyli instytucje, które zajmują się czynnościami takimi jak opracowywanie, tłumaczenie z innych wersji językowych, przyjmowanie i rozpowszechnianie norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych. ISO nie jest skrótowcem, jak wiele osób twierdzi, a nazwą oficjalną. Organizacja ta została założona w roku 1946 w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Londynie. Na konferencji, która zwołana została przez BSI, i która to odbyła się w dniach 14–27 października tego roku , połączyły się dwie organizacje. Pierwszą z nich była Międzynarodowa Federacja Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych (International Federation of the National Standardizing Associations, ISA), drugą Komitet Koordynacyjny Narodów Zjednoczonych do spraw Standardów (United Nations Standards Coordinating Committee, UNSCC).

Audyt ISO

Pod pojęciem audytu systemu ISO znajduje się udokumentowany, systematyczny oraz niezależny proces, którego celem jest uzyskiwanie dowodów z danego audytu, jak i ich obiektywna ocena. Ma to pomóc w określeniu stopnia spełniania kryteriów stawianych przez audyt. Mówiąc inaczej audyt ISO to sprawdzenie czy dana organizacja spełnia wszelkie wymagania, które postawione są przez normę ISO, choć nie tylko. Inne cele, jakie obrać może przeprowadzenie takiego audytu to między innymi ustalenie stopnia efektywności wszelkich procesów zachodzących w systemie, określenie istniejących możliwości udoskonalenia danego systemu zarządzania, zweryfikowanie skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych podejmowanych w systemie, spełnienie wymagań normy
czy też uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania, co możliwe jest w ramach audytu certyfikującemu. Audyt ISO powinien być procesem zaplanowanym oraz odbywać się w odgórnie określonych odstępach czasu. Częstotliwość przeprowadzania takich audytów wewnętrznych zależeć będzie oczywiście od indywidualnych potrzeb konkretnej firmy, jednak przyjmuje się, że audyt każdego procesu w przedsiębiorstwie powinien być przeprowadzony co najmniej raz w roku.

Możesz również polubić…