Czy wypełnianie PIT-37 jest proste?

Deklaracja PIT – 37 to dokument o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty przez podatnika w wybranym roku podatkowym. Jest to zeznanie, która składa większość podatników.

Formularz PIT -37 stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeznanie to wypełniają podatnicy, którzy w ciągu roku uzyskali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych. Zalicza się do tych podatników tych, którzy otrzymywali przychody z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej lub stosunku służbowego, oraz z tytułu działalności wykonywanej osobiście, czyli z umowy zleceń i o dzieło. PIT ten wykorzystują również osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, rentę albo emeryturę. Poza tym zobowiązane są w tej deklaracji wykazać swoje dochody osoby pobierające stypendia, zasiłki lub uzyskujące dochody z tytułu praw autorskich.
Zeznanie to można wypełnić komputerowo wykorzystując dostępny na stronach internetowych interaktywny pit 37. Wybierając tę opcję wszelkie przeliczenia wykonywane są automatycznie. Deklarację tę wypełnia się wykorzystując dane z otrzymanych wcześniej dokumentów sporządzonych na druku PIT – 11. Jest to informacja, w której wyszczególnione są kwoty przychodów, kosztów ich uzyskania, zaliczek na podatek, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. W przypadku odliczeń do zeznania dołącza się i wypełnia załączniki. PIT -37 wraz z załącznikami można wysłać sprawnie i szybko do Urzędu Skarbowego przy pomocy systemu e-deklaracje.

 

Możesz również polubić…