1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarRegulamin


 Regulamin świadczenia usług  w ramach Serwisu Rekrutacyjnego CONTROLFIND

 

I. Pojęcia podstawowe

1. Niniejszy regulamin świadczenia przez Mirosława Woś prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo-Marketing-Inwestycje EXAGO Mirosław Woś (dalej: „EXAGO”) usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Rekrutacyjnego CONTROLFIND został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa:

a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204),

b) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271),

c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93),

d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

e) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),

f) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),

g) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Rekrutacyjnego CONTROLFIND, warunki zawierania i świadczenia usług, a także prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez EXAGO z użytkownikami i klientami systemu.

3. Przed zarejestrowaniem się do systemu każdy użytkownik i klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

4. Nazwa oraz logo Serwisu Rekrutacyjnego CONTROLFIND stanowią dobro prawnie chronione i jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez zgody EXAGO jest zabronione.

 

II. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia mają znaczenie nadane im poniżej:

1. EXAGO lub usługodawca – właściciel i wydawca Serwisu Rekrutacyjnego CONTROLFIND Mirosław Woś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo-Marketing-Inwestycje EXAGO Mirosław Woś z siedzibą w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4085/2008 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, NIP 547-141-59-50, REGON 120716056,

2. system – system teleinformatyczny Serwis Rekrutacyjny CONTROLFIND składający się z zespołu współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania zapewniającego przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci teleinformatyczne, stworzony przez EXAGO w celu zarządzania procesami rekrutacyjnymi.

3. usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez EXAGO polegająca na nieodpłatnym lub odpłatnym umożliwieniu udziału w procesach rekrutacyjnych odbywających się za pośrednictwem systemu oraz zarządzaniu tymi procesami, w tym na przetwarzaniu i udostępnianiu danych osobowych użytkowników systemu na cele związane z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez klientów systemu.

4. klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą z usług świadczonych przez EXAGO na podstawie umowy i rejestracji w systemie.

5. użytkownik – osoba fizyczna korzystająca na podstawie umowy zawartej poprzez zaakceptowanie regulaminu i rejestrację w systemie z usług świadczonych przez EXAGO w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; osoba fizyczna zarejestrowana w systemie.

6. regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez EXAGO usług drogą elektroniczną.

 

III. Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi oraz warunki techniczne korzystania z usługi

 

1. Zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną EXAGO informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu.

2. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu EXAGO zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

3. W celu poprawnego korzystania z usługi klient oraz użytkownik powinni spełniać następujące wymagania sprzętowe:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującej język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

IV. Prawa i obowiązki EXAGO

 

1. EXAGO jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez użytkownika do systemu poprzez rejestrację bezpośrednio na stronie www.controlfind.pl, po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie tych danych osobowych przez EXAGO w systemie w celu związanym z procesami rekrutacyjnymi.

2. EXAGO powierzyło do przetwarzania dane osobowe użytkowników oraz klientów w celach związanych ze świadczeniem usługi hostingowej Grzegorzowi Sułkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „GOBOS NETWORKS Grzegorz Sułkowski” (administrator serwera) w Legionowie ul. Zegrzyńska 73 lok. 1, 05-119 Legionowo, wpisaną pod numerem 18810 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez _____________________, NIP 536-163-27-29

3. Świadcząc usługę EXAGO zapewnia:

a) korzystanie z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń systemu,

b) jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści (w przedmiocie wyrażenia zgody użytkownika lub klienta),

c) możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdym czasie, o ile usługa ta została rozliczona.

4. EXAGO jest uprawnione do natychmiastowego rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usług w przypadku naruszenia przez klienta lub użytkownika postanowień regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. EXAGO jest uprawnione do odmowy ponownego założenia konta klientowi lub użytkownikowi w przypadku wcześniejszego usunięcia konta w wyniku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu naruszenia przez użytkownika lub klienta regulaminu.

6. W przypadku udostępnienia osobie trzeciej przez klienta lub użytkownika danych uwierzytelniających dostęp do systemu (login i hasło), wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje mogące z tego powodu powstać ponosi klient lub użytkownik.

7. EXAGO jest uprawnione do zablokowania dostępu do systemu lub do niektórych jego funkcjonalności z powodu opóźnienia klienta w płatności miesięcznego abonamentu trwającego co najmniej 30 dni.

8. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług EXAGO jest zobowiązane do zwrócenia bez zbędnej zwłoki wszelkich danych powierzonych EXAGO do przetwarzania lub do zapewnienia usunięcia tych danych.

9. EXAGO nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu systemu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkownika, klienta lub osoby trzeciej, nawet jeżeli rezultatem działania takiej siły wyższej lub ingerencji jest utrata danych przetwarzanych w systemie.

10. EXAGO zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na konserwację systemu, jego rozbudowę, usuwanie awarii lub inne przyczyny od niego niezależne.

11. EXAGO nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem i odczytem danych pobieranych prze klientów.

12. EXAGO nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zalogowania się w systemie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania na komputerze klienta lub użytkownika.

13. EXAGO nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych udostępnianych w systemie przez użytkowników oraz za skuteczność procesów rekrutacyjnych odbywających się za pośrednictwem systemu.

 

V. Prawa i obowiązki klienta

 

1. Klient jest administratorem danych osobowych wprowadzonych do systemu przez użytkownika poprzez jego rejestrację bezpośrednio na stronie internetowej klienta lub za pośrednictwem ogłoszenia o pracę umieszczonego przez klienta, po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie i udostępnianie tych danych przez klienta na cele związane z procesami rekrutacyjnymi oraz na powierzenie EXAGO przetwarzania w tym celu tych danych osobowych w systemie.

2. Klient jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkowników pozyskanych w wyniku świadczenia usługi przez EXAGO wyłącznie w celach prowadzonych przez niego procesów rekrutacyjnych.

3. Klient zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, których jest administratorem oraz danych osobowych pozyskanych w wyniku korzystania z usług EXAGO z zachowaniem najwyższej staranności oraz z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

4. Klient oświadcza, iż w związku z ochroną danych osobowych użytkowników dopełnił wszelkich obowiązków, jakie na niego nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgłosił bazę danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, o ile spoczywa na nim taki obowiązek oraz wdrożył politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

5. W przypadku korzystania przez klienta z usług systemu umożliwiających dostęp do danych osobowych użytkowników, dla których nie jest on administratorem danych osobowych, klient przyjmuje do wiadomości, iż użytkownicy ci mogą te dane w dowolnym czasie zmienić lub usunąć. Zmiana lub usunięcie tych danych przez użytkowników nie stanowi nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług przez EXAGO i nie stanowi podstawy do dochodzenia od EXAGO jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta.

6. Klient jest zobowiązany wskazać EXAGO osoby posiadające odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, które będą miały dostęp do danych osobowych przetwarzanych z systemie.

7. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do systemu przed dostępem osób nieuprawnionych.

8. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

9. Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków płatności ustalonych w umowie o świadczenie usług przez EXAGO.

 

VI. Prawa i obowiązki użytkownika

 

1. Użytkownik ma prawo żądania od EXAGO informacji na temat jego danych osobowych, jakie są przetwarzane przez EXAGO jako administratora danych lub jako podmiot, któremu klienci powierzyli jego dane osobowe do przetwarzania w systemie.

2. Użytkownik ma wgląd do swoich danych osobowych, może je w każdym czasie zmienić lub usunąć.

3. Użytkownik może udostępniać w systemie cv, listy motywacyjne, referencje i inne dokumenty.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość udostępnianych przez niego w systemie danych.

5. Użytkownik nie może kierować w stosunku do klientów i EXAGO żadnych roszczeń związanych ze skutecznością procesów rekrutacyjnych prowadzonych w serwisie.

6. Użytkownik nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

7. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do systemu przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

VII. Rejestracja i korzystanie z systemu

 

1. Utworzenie i korzystanie z konta w systemie jest dobrowolne i możliwe po zaakceptowaniu regulaminu, zawarciu umowy o świadczenie usług oraz dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie.

2. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

3. Klient może posiadać więcej niż jedno konto o różnych zakresach uprawnień i różnym dostępie do funkcjonalności systemu, jednak wszystkie one będą przypisane do konkretnego klienta i wspólnie rozliczane na podstawie miesięcznego abonamentu oraz wykorzystanych kontrolek.

4. Konto zostanie utworzone w systemie po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

5. Dostęp do konta umożliwiają dane uwierzytelniające: login i hasło, które klient lub użytkownik nadają sobie sami lub które może zostać nadane przez EXAGO.

6. Klienci mają prawo do jednokrotnego skorzystania z wersji testowej systemu lub do zawarcia umowy na czas określony, której przedmiotem będzie testowanie systemu.

7. Dokonując rejestracji użytkownik lub klient oświadcza, iż:

a) podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług,

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i nie stanowią naruszenia przepisów prawa,

d) zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

8. Dokonując rejestracji w systemie użytkownik lub klient wyraża zgodę:

a) na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług,

b) na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi,

c) na udostępnianie klientom danych osobowych użytkowników na cele związane z procesami rekrutacyjnymi,

d) na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji generowanych przez system i informacji od EXAGO w związku ze świadczeniem usługi.

9. Dokonując rejestracji w systemie użytkownik lub klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji handlowych i marketingowych.

10. Zgody wyrażone przez użytkownika lub klienta mogą być w każdym czasie odwołane.

11. Zabronione jest korzystanie przez klienta lub użytkownika z systemu w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

12. Wszelkie informacje dotyczące drugiej strony uzyskane w związku z realizacją umowy o świadczenie usług są poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu związanym z prawidłową realizacją tej umowy.

13. EXAGO zastrzega sobie prawo do udostępniania osobom trzecim w celach promocyjnych informacji o fakcie zawarcia umowy z klientem oraz jej przedmiocie oraz udziela klientowi prawa do udostępniania osobom trzecim w celach promocyjnych informacji o fakcie zawarcia umowy o świadczenie usług z EXAGO oraz o jej przedmiocie.

14. Wykorzystywanie lub ujawnianie informacji innych niż powyżej wskazane będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)

 

VIII. Prawa autorskie

 

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do utworów (w szczególności do tekstów, artykułów, porad, grafiki, fotografii etc.) udostępnianych w Serwisie Rekrutacyjnym CONTROLFIND są zastrzeżone na rzecz EXAGO lub na rzecz twórców tych utworów, którzy na mocy odpowiednich umów udostępniają te utwory EXAGO.

2. Użytkownicy i klienci mogą korzystać z utworów umieszczanych w Serwisie Rekrutacyjnym CONTROLFIND jedynie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

3. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt 2 powyżej korzystanie z utworów udostępnianych w Serwisie Rekrutacyjnym CONTROLFIND bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody EXAGO lub twórców tych utworów jest zabronione i zagrożone odpowiedzialnością na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. W szczególności utwory te nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie w całości lub części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody EXAGO lub twórców tych utworów.

4. Wszelkie utwory udostępniane w Serwisie Rekrutacyjnym CONTROLFIND mają charakter jedynie informacyjny, w szczególności nie stanowią one porady prawnej. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w tych utworach ponosi wyłącznie użytkownik lub klient i nie może ono stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do EXAGO lub do twórców tych utworów.

 

IX. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w systemie przez użytkowników jest Mirosław Woś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marketing-Inwestycje-Doradztwo EXAGO Mirosław Woś z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4085/2008 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, NIP 547-141-59-50.

2. Administrator danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ze szczególną starannością chroni dane osobowe zarejestrowanych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Użytkownik rejestrując się w systemie podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, miasto, województwo, kraj), datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, historię zatrudnienia, ukończone kursy i szkolenia, zdobyte certyfikaty, stopień znajomości języków obcych, dodatkowe umiejętności i kompetencje, cele zawodowe, zainteresowania.

4. Użytkownik i klient w dowolnym momencie ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich weryfikacji, aktualizacji lub usunięcia.

5. Administrator danych przetwarza dane w zakresie niezbędnym na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez zarejestrowanych w systemie klientów, a także na potrzeby marketingowe, promocyjne i statystyczne, o ile użytkownik przy rejestracji wyrazi na to zgodę.

6. Dane osobowe użytkowników i klientów są przechowywane przez administratora danych w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby odpowiednio upoważnienie do tego celu przez administratora danych.

7. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną administrator danych może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych, w tym w szczególności numeru IP komputera, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim zarejestrowanym użytkownikom i klientom systemu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w systemie, a także listów zawierających treści o charakterze informacji handlowej, o ile użytkownik przy rejestracji wyrazi na to zgodę. Listy o charakterze informacji handlowej mogą być również dołączane do poczty systemowej zarejestrowanego użytkownika lub klienta.

9. Mając na celu dostosowanie usług i treści do indywidualnych potrzeb użytkowników i klientów, a także zbieranie informacji statystycznych, system używa tzw. cookies – informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika lub klienta. Użytkownik lub klient może w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia a czasem uniemożliwić całkowicie korzystanie z niektórych usług. System dokonuje również analizy logów dostępowych, czyli zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników lub klientów oraz ich adresy IP. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych.

10. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz zmianami w regulacjach prawnych, również Polityka Prywatności systemu może ulec zmianie, o czym niezwłocznie wszyscy zarejestrowani użytkownicy i klienci zostaną poinformowani.

11. W przypadku pytań dotyczących zasad ochrony prywatności zarejestrowanych użytkowników prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: politykaprywatności@controlfind.pl

 

X. Reklamacje

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez EXAGO powinny być zgłaszane niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie do ich złożenia, na adres poczty elektronicznej reklamacja@controlfind.pl

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie klienta lub użytkownika (nazwa, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje nie zawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.

4. EXAGO rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia i informuje zgłaszającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Zgłaszający reklamację może zastrzec, iż decyzja co do jej rozpatrzenia powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany w reklamacji adres zgłaszającego. Takie zastrzeżenie jest wiążące dla EXAGO.

6. Prawo użytkownika lub klienta do dochodzenia roszczeń od EXAGO na drodze postępowania sądowego jest dopuszczalne dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2011 r.

2. EXAGO może dokonać jednostronnej zmiany regulaminu, a zmiana ta będzie skuteczna w terminie wskazanym przez EXAGO, nie wcześniej niż z upływem 7 dni od udostępnienia zmienionej wersji regulaminu na stronie www.controlfind.pl

3. Użytkownik i klient zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu przy pierwszym logowaniu po zmianie regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego regulaminu.

4. Odmowa zaakceptowania zmienionego regulaminu będzie oznaczać rozwiązanie umowy o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, przy czym w takiej sytuacji klient jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania wszystkich należności w stosunku do EXAGO.

5. EXAGO przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług w trybie natychmiastowym w przypadku, kiedy:

a) użytkownik lub klient w ciągu 12 miesięcy od dnia ostatniego logowania nie zalogował się ponownie w systemie,

b) klient opóźnia się z płatnością miesięcznego abonamentu za dwa pełne okresy rozliczeniowe,

c) użytkownik lub klient korzysta z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. W przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w pkt 5 powyżej, EXAGO wysyła użytkownikowi lub klientowi z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym zawiadomienie o:

a) zamiarze rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym wraz z podaniem przyczyn oraz daty tego rozwiązania,

b) o zbliżającej się dacie wygaśnięcia konta.

7. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 6 powyżej EXAGO informuje użytkownika lub klienta o prawie do wydania zgromadzonych przez niego danych, które to prawo wygasa z upływem 90 dni.

8. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług EXAGO usuwa konto użytkownika oraz jego dane osobowe wprowadzone do systemu oraz usuwa konto klienta oraz dane osobowe użytkowników wprowadzone do systemu przez klienta.

9. W przypadku usługi świadczonej nieodpłatnie na rzecz użytkownika, każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.

10. W przypadku usługi świadczonej odpłatnie na rzecz klienta, każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć w terminie i na zasadach określonych w umowie.

11. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

a) opis funkcjonalności systemu dostępnych dla użytkownika i dla klienta,

b) cennik zawierający informacje na temat zasad naliczania miesięcznego abonamentu oraz rozliczania tzw. kontrolek za udostępnienie danych użytkowników.

12. Zmiana opisu funkcjonalności systemu oraz cennika nie stanowi zmiany regulaminu.

13. Regulamin jest dostępny w siedzibie EXAGO ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

14. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych ze świadczenia usług jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 Nasi Partnerzy:

 • jak napisać cv
 • kariera
 • list motywacyjny wzór
 • praca ogłoszenia
 • program do rekrutacji
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • rozwój zawodowy
 • system do rekrutacji
 • system hrm
 • szukam pracy
 • Yourpoland.pl - Polskie Obywatelstwo, Polski Paszport
 • Portal mojebezrobocie.pl
 • Festiwal kawy
 • oferta pracy
 • praca oferty
 • e-rekrutacja

controlfind.pl - skuteczny system do rekrutacji

Rynek Główny 6 | 31-042 Kraków

e-mail: biuro@controlfind.pl | tel. 012 397 04 05

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość