1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebarWysłani na szkolenie

Czasy, kiedy pracownik po skorzystaniu ze szkolenia finansowanego przez pracodawcę musiał odpracować 10 lat, są za nami. Kodeks pracy wskazuje, iż pracownik musi pozostać w zatrudnieniu po zakończeniu nauki sfinansowanej przez pracodawcę najwyżej 3 lata.

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, które odbywa się z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jak wartościowe jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych wiemy wszyscy. Wiedział to też ustawodawca, podniósł bowiem obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia ich kwalifikacji do rangi podstawowej zasady prawa pracy.


Przywileje dla ambitnych


Aby pracownik podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe mógł brać udział w zajęciach szkoleniowych, w tym punktualnie na nie dotrzeć, a także aby miał czas przygotować się do egzaminów, ustawodawca przyznał mu szczególne uprawnienia. Są nimi tzw. urlop szkoleniowy oraz prawo do zwolnień z całości lub części dnia pracy. Za urlop ten jak i za czas zwolnienia od pracy poświęcony na naukę pracownik zachowuje prawo do swojego wynagrodzenia. Ponadto warto wiedzieć, że urlop szkoleniowy udziela się pracownikowi w te dni, które zgodnie z jego rozkładem czasu pracy są dla niego dniami wolnymi od pracy, czyli na takich samych zasadach jak urlop wypoczynkowy. Jest to więc swoista gratyfikacja za trud, jaki pracownik wkłada w łączenie obowiązków pracowniczych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.


Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi w wymiarze 6 dni, kiedy przystępuje on do egzaminu eksternistycznego, maturalnego lub do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ponadto na ostatnim roku studiów pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni na przygotowanie pracy dyplomowej oraz na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.


Myśląc o uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych pracownik powinien jednak pamiętać, że wiążące się z tym przywileje dotyczą jedynie tych pracowników, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. W przeciwnym wypadku będą mu przysługiwały jedynie takie przywileje, na które uda mu się namówić pracodawcę.


Umowa z pracodawcą: komfort czy pakt z diabłem


Kodeks pracy nakłada obowiązek zawarcia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą pisemnej umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Umowa taka nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika, niż przewidują to przepisy kodeksu pracy. Strony powinny w niej określić w szczególności rodzaj kwalifikacji zawodowych jakie osiągnie pracownik po zakończeniu nauki, sposób uzyskania tych kwalifikacji, wymiar urlopu szkoleniowego i zasady jego udzielania, a także zasady udzielania zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia przez pracownika w zajęciach.


Powyższa umowa powinna regulować również wszystkie dodatkowe świadczenia, jakie pracodawca zdecydował się przyznać pracownikowi w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych. W praktyce są nimi najczęściej: zwrot kosztów zakupu podręczników, zakwaterowania czy dojazdów na zajęcia, nagrody za dobre wyniki w nauce czy tez przyznanie dłuższego wymiaru urlopu szkoleniowego etc. Podpisując umowę zawierającą szerszy katalog przywilejów niż przewidziane w kodeksie pracy, pracownik powinien pamiętać, że każde dodatkowe świadczenie otrzymane od pracodawcy, którego nie przewidują przepisy, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także zostaną od niego odprowadzone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.


Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w szczególności musi zostać zawarta, kiedy pracodawca w zamian za finansowanie nauki pracownika zobowiązuje go do pozostawania w zatrudnieniu przez pewien okres czasu od jej zakończenia. Obowiązek pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy, który wziął na siebie ponoszenie finansowych kosztów podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych, nie może trwać jednak dłużej niż 3 lata. Jednocześnie pracownik, który ze swojej winy nie rozpoczął nauki, przerwał ją lub doprowadził do rozwiązania stosunku pracy w powyższym okresie, jest zobowiązany zwrócić pracodawcy proporcjonalną część poniesionych przez niego kosztów nauki.


A kiedy pracodawca utrudnia?


W ostatnim czasie bardzo modne jest inwestowanie pracodawców we własnych pracowników, w tym finansowanie podnoszenia przez nich kwalifikacji zawodowych. Można jednak spotkać i takich pracodawców, którzy nie są zadowoleni z faktu, iż pracownicy podejmują dodatkową naukę. Zwykle za takim niezadowoleniem stoi obawa, iż lepiej wykształcony pracownik niezwłocznie po zakończeniu zatrudnienia „ucieknie” do konkurencyjnej firmy. Zdarza się także, że niezadowolenie pracodawcy z ambicji zawodowych pracowników prowadzi do nadużywania prawa, na przykład do odmawiania im urlopów szkoleniowych na przygotowanie się do egzaminów czy też możliwości zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w zajęciach.


Antidotum na opisane powyżej obawy pracodawców może być właśnie zawieranie opisanych powyżej umów ustalających okres pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu szkolenia przez pracownika. Wówczas obie strony powinny być zadowolone: pracownik uzyska środki finansowe na podnoszenie kwalifikacji zawodowych a pracodawca otrzyma gwarancję, że dobrze wykształcony specjalista przepracuje u niego jeszcze przez ustalony okres czasu.


Autor: Ewa Miszczyk-Wróbel

 

 

Chcesz rozwijać swoją karierę? Zostaw swoje CV i daj się znaleźć pracodawcy!

Podobne artykuły

KomentarzeNasi Partnerzy:

 • jak napisać cv
 • kariera
 • list motywacyjny wzór
 • praca ogłoszenia
 • program do rekrutacji
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • rozwój zawodowy
 • system do rekrutacji
 • system hrm
 • szukam pracy
 • Yourpoland.pl - Polskie Obywatelstwo, Polski Paszport
 • Portal mojebezrobocie.pl
 • Festiwal kawy
 • oferta pracy
 • praca oferty
 • e-rekrutacja

controlfind.pl - skuteczny system do rekrutacji

Rynek Główny 6 | 31-042 Kraków

e-mail: biuro@controlfind.pl | tel. 012 397 04 05

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość